ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem a/nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Jsme správcem vašich osobních údajů a určujeme, jak budou vaše osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů dodržujeme platné právní předpisy na ochranu soukromí, zejména pak zákon o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb. a GDPR.

 • Zpracováváme pouze osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností, a to především pro plnění smlouvy.
 • V případech vyžadujících výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, si tento souhlas vyžádáme.
 • Respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • Osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. 

Důvody pro zpracování osobní údajů

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy 
  • Osobní údaje v rozsahu: mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, číslo účtu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. členství ve spolku, dodání služby apod.).
 • Vedení účetnictví
  • Osobní údaje zákazníka, člena (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání mailových zpráv 
  • Osobní údaje zákazníka (mail, jméno, na co zákazník kliká v mailu a kdy je nejčastěji maily otevírá) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, a to z oprávněného zájmu, po dobu 7 let od poslední objednávky. Tento souhlas může zákazník odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném mailu.
  • Pokud není příjemce mailů zákazníkem, zasíláme maily jen na základě souhlasu, po dobu 7 let od udělení. Udělený souhlas se zasíláním mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném mailu.
 • Fotografická a video dokumentace, reference 
  • Pouze na základě souhlasu zákazníka můžeme použít jeho fotografie, videa nebo písemné reference, a to do doby, než bude udělený souhlas odvolán (prostřednictvím kontaktních údajů).
 • Analýza a vylepšení webových stránek 
  • Naše webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.

Přístup a úprava vašich údajů

 • Máte právo vědět, proč potřebujeme vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
 • Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržujeme to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme údaje nesprávné osoby. Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás evidujeme, kontaktujte našeho předsedu — Jan Peřina, telefon 603 379 297 nebo honza@bohuminskamodelovazeleznice.cz

Bezpečnost ochrany osobních dat

Vaše osobní data jsou u nás v bezpečí. Přijal jsem bezpečnostní opatření, abych zamezil zneužití a neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům. Bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využíváme těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Ecomail.cz, s.r.o., Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00.

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu našeho podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Kontaktní údaje

Bohumínská modelová železnice z.s.

Jan Peřina

Webová stránka: https://bohuminskamodelovazeleznice..cz
Mail: honza@bohuminskamodelovazeleznice.cz

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 5.5.2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.